.

Her på siden finder du lidt om CSD's historie og aktiviteter samt vedtægter

Baggrund for CSD

I 1989/90 begyndte Tove og Gerner Nielsen at undervise og calle Modern Western Square Dance i Nordjylland.
De var på daværende tidspunkt selvlærte; men fik stor hjælp fra nogle svenske Callere.
Desuden havde man også en "Erfaringsgruppe", som samledes ca. en gang om måneden for at hjælpe hinanden videre. Iblandt var der både undervisere indenfor Traditionel Square Dance, Dansk Square Dance og Modern Western Square Dance.

I 1991-93 lavede man nogle private Caller og Instruktør Kurser i Basic Square Dancing, og de blev ret så populære.
Dette medførte, at der den 05.03.1993 var indkaldt til et orienterende møde på Lufthavnsvej 10 i Nørresundby, hvor følgende deltog: Joan Clausen, Kaj Ø. Andersen, Asta Bredahl, Frank Trolle, Tove Nielsen, Gerner Nielsen, Carsten Toldbod.
Hensigten var at lave et alternativ til den bestående forening DACT. Den nye forening skulle arbejde for sammenhold og indbyrdes forståelse som en hjælp til alle Callere / Instruktører.

Den 02.04.1993 var der stiftende generalforsamling på Lufthavnsvej 10 i Nørresundby, og CSD blev en realitet
Hvem der deltog er uvist; men der må have deltaget mindst ni, idet den første bestyrelse m.v. netop bestod af ni, hvoraf tre dog ikke deltog på det orienterende møde; så mon ikke der har deltaget min. 12 personer?

Med etableringen af CSD blev kurserne videreført og udbygget af CSD, til det vi kender i dag.
Det viste sig at bære frugt; mange nye medlemmer er kommet til siden, og mange af de første medlemmer er stadig med.

På generalforsamlingen i 2002 blev Gerner Nielsen tildelt status som "Æresmedlem" / "Life Member" for hans initiativ og indsats gennem årene.
Gerner var formand i 6 år fra april 1993 til april 1999.

Dette er CSD

CSD - Callers' Society Denmark - blev grundlagt af nogle entusiastiske callere i Nordjylland den 3. april 1993 som et alternativ til den eksisterende Caller Association, DACT (grundlagt 1989).
Medlemsantallet voksede hvert år fra starten indtil det toppede i 2002 med 134 medlemmer.

Pr. 30. april 2019 var der i alt 33 medlemmer i CSD.

Man kan blive medlem af CSD såfremt man enten caller, underviser eller på anden vis medvirker til udbredelsen af Modern Western Square Dance, som den udøves efter CALLERLABS anvisninger.

CSDs hovedforål er bl.a. at fremme og støtte interesserede callere i deres arbejde med Modern Western Square Dance.

Et andet formål er at arrangere relevante kurser for både begyndere og erfarne callere, samt at arbejde for en bedre forståelse og samarbejde blandt medlemmerne.

I 1995 besluttede CSD at blive associeret medlem af CALLERLAB - The International Association of Square Dance Callers - hvorfra vi løbende modtager informationer via nyhedsbrevet "Direction".
I årene 1998 og 1999 arbejdede CSD og DACT på et projekt, som eventuelt kunne føre til en fusion.Dette forsøg mislykkedes, men fra 1998 blev der dog indledt en vist samarbejde,således DACT medlemmer kunne deltage på CSDs Callers School til den samme pris - og v.v.

DACT blev siden lukket ned i 2001.

Den 6. november 2000 blev CSD's medlemsskab af DAASDC, Danish Association of American Square Dance Clubs, en realitet.
I forbindelse med DAASDC's dans ved generalforsamlingen i Svendborg i år 2000medvirkede 12 callere fra CSD sammen med to Svendborg klubcallere - tillige med en svensk caller.Siden da har CSD været repræsenteret på de årlige danske conventions.

CSD NewsLetter blev etableret i 1993 - og blev udgivet fire gange årligt.Fra 2007 som elektronisk udgave i pdf-format.
Fra 2009 blev en interaktiv html-udgave lanceret.
Fra 2010 blev informationen så en integreret del af klubbens nye hjemmeside - med nogle artikler på dansk og andre på engelsk.

CSD's Caller Kurser har gennem årene haft mange deltagere på kursus - med bl.a. følgende Caller Coaches:

Paul Bristow, Wayne Morvent, Al Stevens, Bronc Wise, Jet Roberts, Dave Wilson, Jerry Jestin,
Bengt Bula Ericsson, Bente Olsen, Birthe Madsen, Lotte Vangsgaard.

Endvidere sangpædagogerne Lene Frederiksen og Stephan Skov.

CSD's Callerparade er igennem mange år blevet afholdt på Himmerlandsfondens Kursus- og Feriecenter i Tranum Strand blot 2.500 meter fra Vesterhavet i Jammerbugten.

I 1996 blev arrangementet overtaget af CSD efter ISDC (International Square Dance Camp).
I 2007 blev arrangementet flyttet til Stoholm Fritids og Kulturcenter, således ønsket om parketgulve i alle dansesale kunne opfyldes.
I 2010 blev Callerparaden atter afholdt på Tranum Strand, hvor gulvene nu var blevet renoverede.

Arrangementet var en årlig begivenhed i forbindelse med Påsken, og der deltog typisk ca. 20 callere og et sted imellem 100 og 200 dansere.
Danseprogrammerne var M, P, A1 og A2.
Det blev afviklet med 2 dages Square Dance med en Trail End Dance samt et After Party med levende musik.

Callerparaden var stedet, hvor helt nye og nyere callere deltog sammen med de mere erfarne callere for at calle hele dansen.
Nye callere fik her lejlighed til at calle deres første rigtige dans, og alle havde det rigtig sjovt - både callere og dansere.
Mange deltog år efter år - og dansen var så populær, at man gerne skulle booke sin plads måneder i forvejen.

Callerparaden er ikke blevet afholdt siden 2010.

I 2014 lanceredes et "mix" af tidligere tiders Callerparade og Callertræning - med det nye navn Callers' Event.

Bestanddelene i Event'et er dels en række "sessions" med relevante emner for de deltagende callere - og dels et 5 timers Dance Event, hvor de deltagende callere "optræder" for alle, der deltager i Dance Event'et.

Callers' Event blev afholdt første gang i juni 2014 på Jels Motel og Sportscenter i det sydlige Jylland.

I 2015 og 2016 blev ideen forsøgt genoptaget, men da der var kun viste sig ganske få interesserede, blev det droppet.

Vedtægter§1: Foreningens navn og hjemsted

Callers' Society Denmark. Forkortet til CSD.

Foreningens hjemsted er formandens bopælskommune.

Internethjemmeside: csd-denmark.dk

§2: Stiftelsesdato

02.04.93 i Nørresundby

§3: Foreningens formål

At fremme og støtte interesserede Callere og / eller Instruktører i deres arbejde med Modern Western Square Dance.
Herunder at formidle relevante kurser og undervisningsmateriale, samt at stimulere og udbygge et kollegialt samarbejde.
At fungere som medlemmernes bindeled og talerør overfor myndigheder og organisationer m.v.

§4: Medlemskreds

Som medlem kan optages alle, der enten caller, underviser eller på anden vis medvirker til udbredelsen af Modern Western Square Dance, som den udøves efter CALLERLABS anvisninger.
Anmodning om optagelse forelægges bestyrelsen, der træffer afgørelse om optagelse. Medlemskabet er gyldigt, når kontingentet er betalt.
Sager om eksklusion afgøres ligeledes af bestyrelsen.
Myndige medlemmer har stemmeret på Generalforsamlinger, og er valgbare til bestyrelsen.
Æresmedlemmer kan indstilles af bestyrelsen, og udnævnelse kan ske ved en generalforsamlingsbeslutning.
Æresmedlemmer har samme rettigheder som aktive, men betaler ikke kontingent.
For at blive æresmedlem skal man have været medlem af foreningen i mindst otte år, samt have udført påskønnelsesværdigt arbejde for foreningen.

§5: Bestyrelse

Bestyrelsen består af tre generalforsamlingsvalgte personer, valgt for to år ad gangen.
To medlemmer er på valg i ulige år og ét i lige år.
Formand og kasserer vælges ved direkte valg således, at formandsvalg finder sted i ulige år og kasserervalg i lige år.
Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv.
Bestyrelsen udpeger en ’webmaster’ (ansvarlig for foreningens internethjemmeside). Webmaster behøver ikke, at være medlem af bestyrelsen, men skal være medlem af CSD.
Hvert år vælges der endvidere én suppleant.
Suppleanten indtræder i valgorden ved et bestyrelsesmedlems fravær, som forventes at vare mere end tre måneder.
Der vælges ligeledes én revisor og én revisorsuppleant hvert år.
Såfremt formand eller kasserer udtræder af bestyrelsen i valgperioden, gælder følgende:

a) Formanden.
Næstformanden overtager formandsposten. Suppleanten tiltræder bestyrelsen, som herefter foretager ny konstituering efter behov.

b) Kasserer.
Suppleanten tiltræder bestyrelsen, som af sin midte udpeger en ny kasserer. Herefter foretages ny konstituering.

Såfremt to medlemmer udtræder af bestyrelsen samtidigt i valgperioden, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvis eneste dagsordenspunkt er valg til ny bestyrelse.

§6: Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden mindst én gang i kvartalet, eller når kassereren eller to bestyrelsesmedlemmer begærer det.
Mindst 2 møder om året skal ske ved personligt fremmøde.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller kassereren og ét bestyrelsesmedlem er til stede.
Ved afstemning afgøres enhver sag ved flertalsbeslutning. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, i hvilke der dog skal deltage et bestyrelsesmedlem.
Referat af hvert bestyrelsesmøde føres i godkendt stand til protokol.

§7: Tegningsret

Foreningen tegnes af foreningens formand, eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening.

§8: Regnskab og budget

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Foreningsåret løber fra den 1. maj til den 30. april.
Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på den årlige generalforsamling.
Budgettet opfølges hvert kvartal af kassereren.
Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle jf. tegningsrettens anerkendte udgifter.
Kassereren fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol.
Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 2.000.
Øvrige pengemidler skal henstå i bank, sparekasse eller giro.

§9: Kontingent

Til dækning af foreningens normale drift betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.

§10: Medlemmernes rettigheder og pligter

Medlemmerne har ret til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling i.h.t. bestemmelsen i § 11.
Kontingent skal være indbetalt senest på datoen, der er angivet på opkrævning (se § 8)
Alle medlemmer har pligt til at betale kontingent rettidigt, at bære ansvar for foreningens ry og rygte, at samarbejde loyalt i foreningens regi, samt ikke at handle i strid mod foreningens formål.

§11: Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling indkaldes hvert år til afholdelse i marts eller april måned.

Dagsorden er følgende:
01. Valg af dirigent og referent samt stemmetællere
02. Årsberetning
03. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab
04. Bestyrelsens planer for foreningens virke i det kommende år
05. Indkomne forslag
06. Godkendelse af budget for det kommende nye regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent
07. Valg af medlemmer til bestyrelsen
08. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
09. Valg af revisor
10. Valg af revisorsuppleant
11. Eventuelt
12. Afslutning

Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel.
Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamling, samt dagsorden.
Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal skriftligt tilstilles bestyrelsen, og skal være denne i hænde senest 14 dage før afholdelse af Ordinær Generalforsamling.
Forslag, der ikke modtages rettidigt, kan behandles på generalforsamlingen under Eventuelt, men skal endeligt godkendes på en efterfølgende ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent. Forslag til dirigent, der ikke behøver at være medlem af foreningen, kan udpeges af bestyrelsen.
Beslutning på en generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal.
Stemmer til valg og beslutninger kan foretages ved fuldmagt, hvor den, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, skriftligt meddeler navn på den befuldmægtigede til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen.
Til ændringer af foreningens vedtægter kræves dog et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Enhver stemmeberettiget kan anmode om skriftlig afstemning.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når en tidligere generalforsamling har besluttet det; når bestyrelsen finder anledning til det, eller når det skriftligt begæres af mindst 25 % af foreningens medlemmer.
Der indkaldes med 14 dages varsel til afholdelse senest 4 uger efter modtagelsen af en sådan anmodning.
Referat af enhver generalforsamling føres i godkendt stand til protokol.
Generalforsamlingsreferater skal godkendes af dirigent og referent.

§12: Opløsning
Såfremt det besluttes at opløse foreningen, skal mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede være repræsenteret på den pågældende generalforsamling. 3/4 af disse stemmer skal stemme for en opløsning, ellers er forslaget bortfaldet.
I givet fald forslaget bortfalder, kan bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken beslutning om foreningens opløsning kan vedtages med en majoritet på 3/4 af de afgivne stemmer (inkl. fuldmagter jf. §11).
Den generalforsamling, der vedtager opløsningen, træffer tillige bestemmelse om anvendelse af foreningens evt. formue.
Det er ikke gyldigt at vedtage, at formuen skal deles mellem foreningens medlemmer. Den kan gives til et formål inden for Square Dancen's øvrige foreningsverden eller til humanitære formål.

Oprindelige vedtægter dateret 02.04.93

Ændringer foretaget på generalforsamlingerne d. 02.04.95; 04.04.98; 01.04.99; 12.04.01; 08.04.09, 29.04.12

§6 - 2. afsnit tilføjet på generalforsamlingen d. 30.03.13
§5 – flere afsnit ændret på generalforsamlingen d. 24.04.16 i forbindelse med ændringer til antal bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
§6 – 3. afsnit ændret på generalforsamlingen d. 24.04.16 i forbindelse med ændringer til antal bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
§11 – 10. afsnit ændret på generalforsamlingen d. 24.04.16

Bestyrelsen igennem tiden

 

F = Formand  N = Næstformand K = Kasserer A = Ansvarshavende NL Redaktør PR = Public Relation
S = Sekretær R = NL Redaktør M = Medlem KF = Konstitueret Formand  
 
2020/21 Tommy P. Larsen (F) Finn E. Sørensen (N + K)   Maryanne G. Jensen (M)  
2019/20 Tommy P. Larsen (F) Finn E. Sørensen (N + K)   Maryanne G. Jensen (M)  
2018/19 Tommy P. Larsen (F) Finn E. Sørensen (N + K)   Maryanne G. Jensen (M)  
2017/18 Tommy P. Larsen (F) Finn E. Sørensen (N + K)   Maryanne G. Jensen (M)  
2016/17 Tommy P. Larsen (F) Finn E. Sørensen (N + K)   Poul Erik Sørensen (S)   
2015/16 Tommy P. Larsen (F) Anne-Liz C. Buntzen (N) Finn E. Sørensen (K) Poul Erik Sørensen (S) Maryanne G. Jensen (M)
2014/15 Tommy P. Larsen (F) Anne-Liz C. Buntzen (N) Finn E. Sørensen (K) Poul Erik Sørensen (S) Maryanne G. Jensen (M)
2013/14 Tommy P. Larsen (F) Anne-Liz C. Buntzen (N) Finn E. Sørensen (K) Poul Erik Sørensen (S) Maryanne G. Jensen (M)
2012/13 Carsten Toldbod (F) Bent Husted (N) Brian B. Jensen (K) ***) Poul Erik Sørensen (S) Ninna Jessen (M) ***)
2011/12 Carsten Toldbod (KF) ^^) Bent Husted (N) ^^) Ninna Jessen (M) **) Poul Erik Sørensen (S) Tommie Jørgensen (K) ^^)
Finn Kristensen (F) **) Bent Husted (M) **) Carsten Toldbod (PR)
Niels J Hviid (KF) ¤¤) Jan H Møller Nielsen (M) ¤¤) Finn Kristensen (K)
2010/11 Mads Nielsen (F) Niels J Hviid (N) Finn Kristensen (K) Poul Erik Sørensen (S) Carsten Toldbod (PR)
2009/10 Mads Nielsen (F) Einar Sølvsten (N) Mathilde Vinter (K) Poul Erik Sørensen (S) Niels J Hviid (A)
2008/09 Ruth Pedersen (F) ¤) Einar Sølvsten (N) ¤) Mathilde Vinter (K) ¤) Poul Erik Sørensen (S) Max Fris (R)
Carsten Nielsen (F) ##) Ruth Pedersen (N) ^) Lars Foged (K) #)
2007/08 Carsten Nielsen (F) Ruth Pedersen (N) Lars Foged (K) Poul Erik Sørensen (S) Max Fris (R)
2006/07 Carsten Nielsen (F) H.J. Bugge (N) Lars Foged (K) Ruth Pedersen (S) Max Fris (R)
2005/06 Carsten Nielsen (F) H.J. Bugge (N) Lars Foged (K) Ruth Pedersen (S) Max Fris (R)
2004/05 Lotte Vangsgaard (F) Carsten Nielsen (N) Lars Foged (K) H.J. Bugge (S) Max Fris (R)
2003/04 Lotte Vangsgaard (F) Carsten Nielsen (N) Lars Foged (K) H.J. Bugge (S) Max Fris (R)
2002/03 Lotte Vangsgaard (F) Carsten Nielsen (N) Lars Foged (K) H.J. Bugge (S) Max Fris (R)
2001/02 Lotte Vangsgaard (F) H.J. Bugge (N) Brian B. Jensen (K) Lars Foged (S) Max Fris (R)
2000/01 Lotte Vangsgaard (F) H.J. Bugge (N) Brian B. Jensen (K) Lars Foged (S) Max Fris (R)
1999/00 Lotte Vangsgaard (F) H.J. Bugge (N) Asta Bredahl (K) Lars Foged (S) Max Fris (R)
1998/99 Gerner Nielsen (F) Poul Bojesen (N) *) Asta Bredahl (K) Lotte Vangsgaard (S) Max Fris (R)
1997/98 Gerner Nielsen (F) Poul Bojesen (N) Asta Bredahl (K) Lotte Vangsgaard (S) Max Fris (R)
1996/97 Gerner Nielsen (F) Carsten Toldbod (N) Asta Bredahl (K) Lotte Vangsgaard (M) Kaj Andersen (M)
1995/96 Gerner Nielsen (F) Carsten Toldbod (N) Asta Bredahl (K) Lotte Vangsgaard (M) Kaj Andersen (M)
1994/95 Gerner Nielsen (F) Carsten Toldbod (N) Asta Bredahl (K) Lotte Vangsgaard (M) Kaj Andersen (M)
1993/94 Gerner Nielsen (F) Carsten Toldbod (N) Asta Bredahl (K) Frank Trolle (M) Kaj Andersen (M)
 
2012  ^^) Fra 12.03 2011  ¤¤) Fra 20.04 **) Fra 13.05  ***) Fratrådt pr. 1. okt. 2012
2008  ¤) Fra 07.09.  ^) Til 07.09.  ##) Til 16.08.  #) Til 05.07. 1999  *) H.J. Bugge (M) afløste Poul Bojesen pr. 1. jan 1999